top of page

Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“) vydané dle § 1751 zák. č. 89/2012 (dále jen „občanský zákoník“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy (dále také jako „Smlouva“) uzavírané na straně jedné Aspretum a.s., IČ: 021 06 469, s datem vzniku společnosti dne 16. září 2013, se sídlem Pod Bory 346, Počaply, 267 01 Králův Dvůr, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 19348, (dále jen „Aspretum a ČeskýVenkov“) jako poskytovatelem produktů a klientem jako objednatelem produktů (dále jen „Objednatel“), a to prostředkem komunikace na dálku, osobně či v zastoupení.

 

2. Více informací o Aspretum a projektu ČeskýVenkov je k nalezení na webové stránce https://ceskyvenkov.cz a https://cesky-venkov.cz/ (dále také jako „Webové stránky“).

 

3. Kupujícím i objednatelem je fyzická osoba, která je plně svéprávná, nebo právnická osoba, které Prodávající poskytuje Produkty. Za svéprávnou se považuje osoba, která dosáhla věku 18 let (pokud jí nebyla svéprávnost soudem přiznána ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) nebo neuzavřela manželství, čímž nabyla svéprávnost dle ustanovení § 30 občanského zákoníku) a je plně svéprávná ve smyslu OZ (tj. svéprávnost takové fyzické osoby není omezena a její rozumová a volní vyspělost dosahuje rozumové a volní vyspělosti věku zletilé osoby), přičemž v případě, že fyzická osoba není občanem České republiky, pak musí být plně svéprávná v souladu s právem státu, jehož je občanem.

Fyzická osoba, která je Kupujícím, a jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, ve smyslu ustanovení § 419 OZ. Spotřebitelem může být pouze podnikatel jako fyzická osoba nebo právnická osoba, která se prokáže přiděleným identifikačním číslem organizace. Objednatelem je podnikatel. Podnikatelem je dle § 420 odst. 1 občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je dle § 420 odst. 2 považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

 

4. V případě, že Objednatel není podnikatelem, VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY se ve vztahu s Objednatelem a Aspretum a ČeskýVenkov nepoužijí.

5. Objednatel učiněným návrhem na uzavření Smlouvy či akceptací návrhu na uzavření Smlouvy učiněném Aspretum a ČeskýVenkov potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku učinění návrhu na uzavření smlouvy či v okamžiku akceptace návrhu na uzavření smlouvy. .

 

6. Objednatel si je vědom, že mu poskytnutím produktů, jež jsou v obchodní nabídce Aspretum a ČeskýVenkov, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Aspretum a ČeskýVenkov nebo smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

7. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní Smlouvě. Tyto následně mají přednost před ustanoveními VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

 

8. Znění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY může Aspretum a ČeskýVenkov měnit a doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

 

2. Smlouva o poskytování produktů a služeb

2.1. Uzavření smlouvy o poskytování služeb

 

1. Veškerá prezentace produktů umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a Aspretum a ČeskýVenkov není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové stránky obsahují informace o poskytovaných produktech. Ceny jednotlivých produktů se rozumí jako konečné, uváděné poskytovatelem, který není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

3. Smlouva je uzavřena: Jakmile smluvní strany písemně sjednají všechny podstatné náležitosti, zejména nepochybným způsobem identifikují objednávaný produkt, konečnou cenu a způsob její úhrady, druhou smluvní stranu a údaje o požadovaném způsobu poskytování produktu a alespoň přibližném termínu poskytování produktu či výsledku.

 

4. Součástí Smlouvy jsou také tyto Všeobecné obchodní podmínky. Objednatel bere na vědomí, že Aspretum a ČeskýVenkov není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Aspretum a ČeskýVenkov.

 

2.2. Předmět smlouvy

1. Smlouvou se Aspretum a ČeskýVenkov zavazuje, že Objednateli poskytne produkt nebo produkty, které jsou předmětem smlouvy a Objednatel se zavazuje, že Aspretum a ČeskýVenkov poskytne při poskytování služeb součinnost a zaplatí sjednanou cenu.

 

2. Aspretum a ČeskýVenkov si vyhrazuje vlastnické právo k poskytovanému obsahu a výsledku produktu, a proto se Objednatel stane jejím vlastníkem teprve úplným zaplacením smluvené ceny.

 

3.Objednatel je povinen poskytnout Aspretum a ČeskýVenkov při sjednání a poskytování produktu maximální součinnost. Je-li součinnost Objednatele nezbytná, určí mu Aspretum a ČeskýVenkov lhůtu potřebnou k jejímu poskytnutí. V případě marného uplynutí lhůty má Poskytovatel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet Objednatele, anebo, upozorní-li na to Objednatele, odstoupit od Smlouvy.

 

4. Povinnost poskytnout smluvené plnění Objednateli je plněna v okamžiku, kdy Poskytovatel, Aspretum a ČeskýVenkov Objednateli smluvené plnění, produkt či jeho výsledek, jakoukoli formou poskytne, zpřístupní či mu s ním umožní neomezeně nakládat a včas mu to oznámí.

 

5. Objednatel je povinen zkontrolovat smluvené plnění a v případě výhrad tyto neprodleně oznámit. Absencí oznámení výhrad Objednatel stvrzuje, že objednaný produkt nebo produkty splňují podmínky a náležitosti.

 

6. Je-li Aspretum a ČeskýVenkov povinen dodat plnění na místo určené Objednatelem, je Objednatel povinen převzít plnění při dodání.

 

2.3. Cena služeb, platební podmínky

2.3.1. Cena služeb

 

1. Všechny ceny uváděné Aspretum a ČeskýVenkov jsou smluvní. Aspretum a ČeskýVenkov, jako neplátce daně z přidané hodnoty, uvádí vždy aktuální a platné konečné ceny.

 

2. Aspretum a ČeskýVenkov si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu cen služeb.

 

3. Aspretum a ČeskýVenkov si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovémto postupu bude Objednatel informován. Objednatel bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže být smlouva platně uzavřena.

 

2.3.2. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit smluvenou cenu za produkt prostřednictvím řádně bezpečnostně zabezpečené online platební brány provázané s nabídkou produktu na webových stránkách Aspretum a ČeskýVenkov nebo cenu uhradit bezhotovostně na bankovní korunový účet společnosti Aspretum a.s. ve Fio banka, a.s., číslo účtu 2702020777/2010, variabilní symbol je vhodné uvést IČ objednatele, číslo vystaveného předem daňového dokladu nebo u objednatelů bez IČ se uvede datum aktuální objednávky ve formátu 28042023.

 

2. Aspretum a ČeskýVenkov vystavuje Objednateli ohledně všech plateb provedených nebo prováděných řádné daňové doklady.

 

3. Aspretum a ČeskýVenkov může ve zdůvodněných a odsouhlasených případech od Objednatele vyžadovat zálohu za poskytované produkty.

 

4. Objednatel je povinen hradit cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, jímž je číslo vystavené. Závazek Objednatele uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Aspretum a.s. ve Fio banka, a.s..

 

2.4. Ukončení smlouvy o poskytování služeb

1. Aspretum a ČeskýVenkov je oprávněn vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny objednaných produktů déle než 10 dní od data splatnosti uvedeného na příslušném daňovém dokladu.

 

2. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli bez udání důvodu smluvní vztah vypovědět. V takovém případě smlouva zaniká uplynutím měsíční výpovědní doby.

 

3. Reklamace

1. V případě závažného zdokumentovaného pochybení na straně Aspretum a ČeskýVenkov je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na emailovou adresu: info@ceskyvenkov.cz.

 

2. Lhůta pro uplatnění reklamace je 30 dní ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení poskytovatele produktu Aspretum a ČeskýVenkov. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Aspretum a ČeskýVenkov je 30 dní ode dne jejího řádného uplatnění.

3. Pochybením na straně Aspretum a ČeskýVenkov se rozumí neúplnost produktu, jeho obsahu či způsobu provedení, či významné prodlení při dodání výsledku produktu.

 

4. V případě, že Aspretum a ČeskýVenkov danou reklamaci uzná jako oprávněnou, zavazuje se následně na její hodnotu vystavit opravný daňový doklad, a to ke dni uznání reklamace a opravný daňový doklad vypořádat dle dohody smluvních stran, tzn. vyplatit nebo započítat na úhradu jiného plnění. 5. Námitky vůči daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Aspretum a ČeskýVenkov vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u Aspretum a ČeskýVenkov písemně, a to do 7 dnů po doručení či obdržení takového daňového dokladu.

 

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Aspretum a ČeskýVenkov je oprávněn k poskytování služeb na základě uděleného podnikatelského oprávnění.

 

2. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Bezpečnost a ochrana informací

1. Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i prováděcími předpisy k Nařízení a související legislativou.

 

2. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Aspretum a ČeskýVenkov o změně ve svých osobních údajích.

 

3. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Objednatel souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst.2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Objednatele. Svou informační povinnost vůči Objednateli ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Objednatele pro účely zasílání obchodních sdělení plní Aspretum a ČeskýVenkov prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásady ochrany osobních údajů.

 

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

7. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

2. Je-li některé ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.4.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky, v tomto dokumentu, na online projektech poskytovatele produktů a služeb.

bottom of page