top of page

Právní informace - Pravidla používání


Tato Pravidla používání se vztahují na konkrétní webovou stránku, kterou jste si prohlíželi v rámci ceskyvenkov.cz před tím, než jste přešli na tato Pravidla používání. Tato samostatná stránka je v Pravidlech používání označována jako „tato Webová stránka“.


Používáním této Webové stránky souhlasíte s těmito Pravidly používání. Pokud s Pravidly používání nesouhlasíte, nejste oprávněni tuto Webovou stránku používat a měli byste tedy ihned její užívání ukončit.


Poskytovatelem této Webové stránky, ceskyvenkov.cz, je společnost Aspretum a.s. v České republice (dále též označována jako „my“, „nás“ nebo „naše“). Tato Pravidla používání se uplatní pouze ve vztahu mezi Vámi a námi a nikoliv ve vztahu k jiným subjektům.


Využívání obsahu; Omezení; Prohlášení o ochraně osobních údajů


Není-li ve vztahu k určitému obsahu Webové stránky uvedeno jinak a za podmínky, že splňujete veškeré povinnosti vyplývající z těchto Pravidel používání, máte právo obsah této Webové stránky prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat (ne však měnit), a to za podmínky, že (i) jej používáte pouze pro informační, nekomerční účely, a že (ii) jakákoli kopie obsahu, kterou vytvoříte, bude vždy obsahovat informaci o autorských právech či jiné označení vztahu k obsahu.


Při přístupu na tyto Webové stránky a při jejich používání a je nutné, abyste se řídili platnými právními předpisy.


Vaše osobní údaje můžeme užívat v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů a
Oznámením o používání souborů cookies, které tvoří součást Pravidel používání. Tímto berete na
vědomí užívání Vašich osobních údajů v souladu s výše uvedeným Prohlášením o ochraně osobních
údajů a s Oznámením o používání cookies, které tvoří součást těchto Pravidel používání.


Práva duševního vlastnictví; Zákaz používání názvu či loga ČeskýVenkov.cz a Aspretum


Není-li uvedeno jinak, obsah této Webové stránky zajišťujeme my. Tato Webová stránka a její obsah jsou chráněny autorským právem, obchodními značkami a právními předpisy České republiky.


S výjimkou případů, kdy je to v těchto Pravidlech používání výslovně dovoleno nebo kdy s tím příslušný vlastník obchodní značky písemně vyjádřil svůj výslovný souhlas, nesmíte používat jakékoliv naše symboly samostatně ani v kombinaci s dalšími slovy nebo designovými prvky, včetně jejich použití v tiskových zprávách, reklamě, nebo jiných propagačních či marketingových materiálech či médiích, ať už v písemné, ústní, elektronické, vizuální nebo jakékoliv jiné formě.


Vyloučení a omezení odpovědnosti


TATO WEBOVÁ STRÁNKA (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, VEŠKERÉHO OBSAHU ČI JEJÍCH JINÝCH ČÁSTÍ) OBSAHUJE POUZE OBECNÉ INFORMACE A JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ ANI SLUŽBY. NEŽ UČINÍTE JAKÉKOLI ROZHODNUTÍ ČI PODNIKNETE JAKÉKOLIV KROKY, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT VAŠE FINANCE ČI PODNIKÁNÍ, MĚLI BYSTE JEP ROJEDNAT S KVALIFIKOVANÝM ODBORNÝM PORADCEM.


TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A VE VZTAHU K NÍ NEČINÍME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI IMPLICITNÍ PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEZARUČUJEME, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE BEZPEČNÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ JAKÝCHKOLI VIRŮ ČI ŠKODLIVÝCH KÓDŮ, ANI ŽE BUDE SPLŇOVAT JAKÁKOLIV KONKRÉTNÍ KRITÉRIA VÝKONNOSTI ČI KVALITY. VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, OPRÁVNĚNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI A PŘESNOSTI.


TUTO WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A BERETE NA SEBE PLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZTRÁTY V DŮSLEDKU JEJÍHO POUŽITÍ, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, RIZIKA ZTRÁTY SLUŽEB ČI DAT. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ ČI REPRESIVNÍ ŠKODY ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, AŤ UŽ K NIM DOŠLO V RÁMCI SMLUVNÍHO VZTAHU, ZE ZÁKONA, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČ. MJ. ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDBALOSTI) ČI VZNIKLÝCH JINÝM ZPŮSOBEM, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME SI BYLI ČI JSME SI MĚLI BÝT VĚDOMI MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD.


NĚKTERÉ ODKAZY UVEDENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ODKAZUJÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE NEBO NÁSTROJE PROVOZOVANÉ TŘETÍMI OSOBAMI, NAD NIMIŽ NEMÁME ŽÁDNOU KONTROLU. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEČINÍME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI IMPLICITNÍPROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, ZDROJŮ A NÁSTROJŮ A ODKAZY NA JAKÉKOLIV JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE A NÁSTROJE NEJSOU VYJÁDŘENÍM NAŠEHO
SOUHLASU S NIMI ČI S JEJICH OBSAHEM.


VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE UPLATNÍ V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU DOVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY, AŤ UŽ JDE O ODPOVĚDNOST VZNIKLOU V RÁMCI SMLUVNÍHO VZTAHU, ZE ZÁKONA ČI OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, ODPOVĚDNOSTI VÝPLÝVAJÍCÍ Z NEDBALOSTI) NEBO JINÝM ZPŮSOBEM.

Další podmínky


Pokud je jakákoliv část těchto Pravidel používání v některé jurisdikci neplatná nebo nevymahatelná, (i) měla by být v dané jurisdikci přeformulována tak, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy splňovala svůj účel, přičemž ostatní části těchto Pravidel používání zůstanou platná a účinná v plném rozsahu, a (ii) ve všech ostatních jurisdikcích zůstávají tato Pravidla používání platná a účinná v plném rozsahu.


Tato Pravidla používání můžeme podle svého uvážení kdykoliv změnit zveřejněním takto upravených Pravidel používání prostřednictvím odkazu na „Pravidla používání“ (tj. na stránku, kterou si právě prohlížíte) či kdekoliv jinde na této Webové stránce. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou takovéto úpravy účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Je Vaší odpovědností seznámit se s jakýmikoliv změnami Pravidel používání kontrolováním této stránky. Vaše další používání této Webové stránky po provedených změnách Pravidel používání představuje Váš souhlas s upravenými Pravidly používání.


Informace o shromažďování a zpracování osobních údajů


(Prohlášení o ochraně osobních údajů)


Úvod
CeskyVenkov.cz je webovou stránkou poskytovanou společností Aspretum a.s. v České republice („Poskytovatel stránky“), která je níže označována také jako „my“, „nás“ nebo „naše“. Tato informace o shromažďování a zpracování osobních údajů („Prohlášení o ochraně osobních údajů“) poskytuje vysvětlení, jakým způsobem chráníme data návštěvníků získané prostřednictvím této Webové stránky (jak je definována níže). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na konkrétní webovou stránkou, která je dále označována jako „tato Webová stránka“.


Kontakt


Máte-li jakékoliv dotazy týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů či shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů při používání této Webové stránky, prosím použijte odkaz na Webové stránce nazvaný Kontakt.


Shromažďování a zpracování osobních údajů


Jako návštěvník nemusíte pro používání této Webové stránky poskytovat žádné osobní údaje. Prostřednictvím této Webové stránky však mohou být shromažďovány osobní údaje, které návštěvníci dobrovolně poskytnou pro konkrétní účel. V takovém případě (tedy v případě, že tato Webová stránka obsahuje systém nebo aplikaci, která je využívána pro zpracování osobních údajů pro konkrétní účel, např. nábor) bude Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů vyžádán příslušným správcem osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a/nebo Vám bude předtím, než budou shromážděny nebo zpracovány jakékoliv osobní údaje, poskytnuta příslušná informace o shromažďování a zpracování osobních údajů.


Tato Webová stránka neshromažďuje ani nezpracovává žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje).


Informace o internetových událostech (log information), cookies a webových prezenčních signálech
(web beacons)


Tato stránka shromažďuje standardní informace o internetových událostech (tzv. „log information“), včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu, jakož i odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu této Webové stránky a usnadnili pokročilou navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat též tzv. „cookies“ (malé textové soubory uložené v prohlížeči uživatele) nebo webové prezenční signály (elektronické obrázky, které těmto Webovým stránkám umožňují počítat návštěvníky, kteří konkrétní stránku otevřeli, nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů. Neshromažďujeme ani neuchováváme žádné individuální
(nesouhrnné) soubory cookies. Máme přístup pouze k souhrnným údajům o cookies pro účely funkčnosti. Další informace o tom, jak využíváme soubory cookies a další monitorovací technologie a jak je můžete mít pod kontrolou, najdete v Oznámení o používání souborů cookies.


Sociální média


Tato Webová stránka může obsahovat odkazy na aplikace sociálních médií nebo služby, které Vám umožňují sdílet obsah s ostatními uživateli (souhrnně „Aplikace sociálních médií“). Jakékoli osobní nebo jiné údaje, které vložíte do jakékoli Aplikace sociálních médií, mohou jiní uživatelé Aplikace sociálních médií přečíst, shromažďovat a používat, přičemž nad těmito jinými uživateli máme pouze malou nebo žádnou kontrolu. Z tohoto důvodu neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv použití, zneužití či jiné neoprávněné nakládání s jakýmikoliv osobními údaji nebo jinými informacemi, které vložíte do jakékoliv Aplikace sociálních medií, ze strany ostatních uživatelů.


Zabezpečení informací


Uplatňujeme z obchodního pohledu rozumné standardy technického a provozního zabezpečení veškerých údajů poskytovaných ze strany návštěvníků prostřednictvím této Webové stránky proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, změně či zničení.

Změny v Prohlášení o ochraně osobních údajů


Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme podle našeho uvážení čas od času upravit či doplnit. V případě, že dojde ke změnám v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, změní se i datum poslední revize uvedené v dolní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Prohlášení o ochraně osobních údajů bude ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem chráníme Vaše údaje.


Ochrana osobních údajů dětí


Jsme si vědomi toho, jak důležitá je ochrana osobních údajů dětí v interaktivním světě internetu. Tato Webová stránka není vytvořena ani záměrně necílí na děti mladší 16-ti let. Naším cílem není cíleně shromažďovat nebo uchovávat údaje o jedincích mladších 16 let. V Králově Dvoře, dne 14. dubna 2023 (poslední aktualizace)

bottom of page