top of page

Obchodní podmínky pro

„Animované produktové nebo vysvětlovací 2D video s bonusem barevný QR kód s logem“

(dále jako „Smlouva“)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) pro

 Aspretum a.s. (provozovatel CeskyVenkov.cz a Cesky-Venkov.cz)

IČ 021 06 469

se sídlem Pod Bory 346, Počaply, 267 01 Králův Dvůr

s datem vzniku společnosti dne 16. září 2013

vedená u Městského soudu v Praze, vložka B 19348

zastoupená Ladislavem Hadáčkem, statutárním zástupcem

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú: 2702020777/2010

(dále jen „Dodavatel“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s obchodní a licenční smlouvou ke službě „Animované produktové nebo vysvětlovací 2D video s bonusem barevný QR kód s logem“ uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese https://www.cesky-venkov.cz/videa/ (dále jen „webová stránka“).

I.

Předmět plnění

Předmětem plnění je následující:

Animované produktové nebo vysvětlovací 2D video s bonusem barevný QR kód s logem.  

 

Dodavatel se zavazuje dle detailů zakázky objednatele vyrobit animované produktové nebo vysvětlovací video těchto specifikací:

Video: Full HD (1080p), 24 obrázků za sekundu, max. 8 Mbps.

Délka videa: do 70 sekund.

Audio: stereo, 44,1 kHz, AAC, 192 kbps.

Jazyk: čeština, v TTS podobě nastavené na míru charakteru sdělení, obsahu videa.

Náš proces výroby animovaného vysvětlujícího videa zahrnuje pět kroků:  

 

1. Virtuální setkání nebo telefonát, kde probereme požadavky, poslání, styl animace a obsah sdělení.

 

2. Scénář - vytvoříme jazykový skript pro video, které umožní vyprávět působivý příběh o firmě, o produktu nebo službě. Skript necháme objednatelem schválit.

3. Ilustrace - vytvoříme jedinečný vizuální styl a převedeme storyboard do sady relevantních ilustrací.

 

4. Hlasový komentář – bude vždy v českém jazyce, v dostupné TTS podobě nastavené na míru charakteru sdělení, obsahu videa.

5. Animace - v této fázi vdechneme život ilustracím a vytvoříme animaci, kde spojujeme scénář, ilustrace a komentář do konečného vysvětlovacího příběhu v animačním 2D videu.  

 

Výše zmíněné práce nezahrnují případnou přípravu mimořádných grafických podkladů, pokud by je objednatel vyžadoval.

 

 Součástí tohoto plnění je rovněž dodání bonusu, kterým je barevný QR kód s logem objednatele nebo dle zadání objednatele, vyráběný na míru ke každému zakoupenému animovanému 2D videu. Objednatel poskytne součinnost poskytnutím firemního loga v editovatelném formátu a url odkaz, na který vyrobený QR kód přivede návštěvnost.  

II.

Cena předmětu díla

 

1. Celková a aktuální cena za poskytovaný produkt je vždy uvedena na webové stránce nabídky,          na které je rovněž uložen odkaz na tyto Obchodní podmínky.

 

2. Všechny ceny nabídky jsou uvedeny celkové a konečné, dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty.  Platba za objednávku je většinou prováděna bezprostředně na webové stránce prostřednictvím řádně zabezpečené platební brány.

 

Výjimečně lze předmět objednávky uhradit převodem na bankovní účet, který je uveden v první části těchto Obchodních podmínek.

III.

Termín zahájení a ukončení prací

111.png

Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli maximální součinnost při plnění výše uvedených bodů realizace. Pokud by na straně Objednatele došlo k nepředvídatelnému zpoždění s dodáním podkladů nebo dodání připomínek svých charakterem nezbytným k dokončení díla, posouvá se termín ukončení prací o stejnou dobu, která byla způsobena zdržením při dodání podkladů nebo připomínek.

Místo plnění:

Místo plnění nebude vzhledem k charakteru zakázky specifikováno.

 

IV.

Forma plnění

Za stranu objednatele a dodavatele budou určeny odpovědné osoby. Předání objednané a zakoupené zakázky proběhne elektronickou cestou, tedy přílohou v emailu nebo předáním formou stažení plnění zakázky s využitím služby WeTransfer nebo Úschovna.

Dohodnutá cena za předmět díla nezahrnuje zakoupení podkladů a nástrojů, které je nutné zakoupit od třetích stran (např. fotografie z fotobank). Tyto možné položky budou vždy prodiskutovány a následně formálně potvrzeny objednatelem.

V.

Smluvní pokuty

1. Dodavatel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu řádného ukončení a předání řádně dokončeného předmětu díla objednateli z důvodů ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1,00% z celkové ceny za dílo za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dodavatelem oprávněně fakturovaných částek má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši 1,00 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Úrok z prodlení objednatel neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby způsobeno peněžním ústavem, nebo rozhodnutím nadřízeného orgánu objednatele.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv faktury více než 10 dní po splatnosti si dodavatel vyhrazuje právo pozastavit dočasně jakékoliv práce na poskytování služby, a to až do doby úplného uhrazení veškerých závazků po splatnosti ze strany Objednatele.

VI.

Odpovědnost za vady

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ceskyvenkov.cz .

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

10. Ustanovení uvedená v odst. 10 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

11. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

12. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména formou  elektronické pošty na adrese info@ceskyvenkov.cz.

13. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

14. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 8, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Účinnost smlouvy může být ukončena dohodou smluvních stran, zánikem smluvní strany bez právního nástupce, rozhodnutím soudu nebo odstoupením od smlouvy kteroukoli smluvní stranou v případě závažného porušení smlouvy druhou stranou. Smluvní strana, která smlouvu poruší závažným způsobem, je povinna nahradit druhé straně způsobenou škodu.

2. Smlouva nabývá závaznosti a účinnosti dnem svého podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nebo jinou řádnou formou odsouhlasení obsahu a schválení smluvních podmínek.

3. Smluvní strany prohlašují, že po vzájemné dohodě se právní vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb (občanský zákoník).

4. Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

5. Smluvní strany vyvinou veškerou snahu, aby vyřešily přátelským, přímým a vstřícným jednáním jakýkoli nesoulad či spor vznikající mezi nimi nebo v souvislosti se smlouvou.

6. Smluvní strany deklarují autentičnost této smlouvy svým podpisem a zároveň prohlašují, že smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně výhodných podmínek.

7. Dodavatel prohlašuje, že v rámci poskytování služby bude vázán naprostou mlčenlivostí o všech poskytnutých informacích, statistikách a jiných citlivých údajích, které mu objednatel poskytne.

V Králově Dvoře, dne 2. května 2023

Ladislav Hadáček, statutární zástupce

Aspretum a.s., provozovatel pro CeskyVenkov.cz a Cesky-Venkov.cz

 

bottom of page